Wat is Estate Planning?

Estate is (onder meer) het Engelse woord voor nalatenschap en de exacte vertaling van estate planning is nalatenschapsplanning. Men zou estate planning kunnen omschrijven als het pakket van maatregelen dat de samenstelling en omvang van een nalatenschap (mede) bepaalt en dat tot gevolg heeft dat de overgang van die nalatenschap in het concrete geval zowel in civielrechtelijk , fiscaal als in emotioneel opzicht in optimale harmonie plaats vindt.

Men kan estate planning verdelen volgens de zogeheten schijf van vijf. Die bestaat uit: schenken, huwen, erven, toekomstvoorzieningen en internationale aspecten.

Schenken

Schenking is de overeenkomst om niet (=zonder tegenprestatie), die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. De schenker moet de bedoeling hebben de begiftigde te bevoordelen. Als hij bijvoorbeeld een kostbare antieke vaas voor kitsch aanziet en deze weggeeft, is dit geen schenking.

Gift
Een gift is iedere handeling die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. In tegenstelling tot de schenking is hier geen overeenkomst vereist en hoeft de overeenkomst niet “om niet” te zijn: u kunt dus een tegenprestatie bedingen. In het schenkingsrecht worden beide begrippen naast elkaar gebruikt.

Huwen

Als twee mensen een huwelijk aangaan, treedt een aantal vermogensrechtelijke regels in werking. Sommige regels zijn dwingend van aard, van andere kan door het opstellen van huwelijkse voorwaarden worden afgeweken. Indien men niets afspreekt, is sprake van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden zijn hét middel voor een optimale estate planning.

Erven

Na een wetgevingsproces van meer dan vijftig jaar is op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht in werking getreden. Als uitgangspunt diende daarbij de zogenoemde ouderlijke boedelverdeling- de meest voorkomende in testamenten in Nederland. Wat voorheen zelf moest worden geregeld, is sinds 2003 de wettelijke norm en wordt “wettelijke verdeling” genoemd. De langstlevende echtegenoot krijgt alle bezittingen en de kinderen krijgen een geldvordering op die echtgenoot ter waarde van hun erfdeel.

Keuzemogelijkheden voor erfgenamen met betrekking tot de erfenis:

 • Aanvaarden (ook wel “zuiver” aanvaarden genoemd)
 • Beneficiair aanvaarden (ook wel aanvaarden “onder het voorrecht van boedelbeschrijving” genoemd)
 • Verwerpen

Na zuiver aanvaarden zijn de erfgenamen volledig aansprakelijk voor de schulden. Een beneficiaire aanvaarding brengt een beperkte aansprakelijkheid mee. Na verwerping is men geen erfgenaam meer en dus ook niet aansprakelijk.

Toekomstvoorzieningen

Driepijlersysteem als kenmerk van het Nederlandse pensioengebouw:

 • Inkomensvoorzieningen georganiseerd door de overheid, zoals AOW
 • Inkomensvoorzieningen ontstaan in de relatie werkgever-werknemer, zoals pensioen
 • Inkomensvoorzieningen in prive georganiseerd, zoals oudedags
 • Lijfrente

Als ondernemer heeft men in beginsel alleen maar recht op voorzieningen zoals AOW. Het is daarom belangrijk via verzekeringen zelf iets extra te regelen.

Levensverzekering
Een levensverzekering kan worden omschreven als de verzekering tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven en dood van de mens. Er zijn de volgende twee soorten:
kapitaalverzekering: uitkering in de vorm van een eenmalig kapitaal
lijfrenteverzekering: uitkering is periodiek, meestal maandelijks of per kwartaal, en hangt af van het in leven zijn van de verzekerde

Internationaal

Internationale dubbele belasting kan men omschrijven als de heffing van vergelijkbare belastingen in twee of meer staten van dezelfde belastingplichtige met betrekking tot hetzelfde belastingobject over dezelfde tijdsperioden.

Oorzaken van internationale dubbele belasting

 • Hantering van verschillende grondslagen
 • Verschillende interpretatie van dezelfde grondslagen
 • Verschillende kwalificatie van vermogensbestanddelen
 • Regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belasting

Veel staten zijn overgegaan tot het sluiten van bilaterale verdragen; zo is Nederland partij bij een zevental successieverdragen. Ook zijn er de eenzijdige maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting; voor wat betreft Nederland kan worden gewezen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Copyright © 2016 Estate Planning